ایزو ها

   
امکانات لنگر طلایی

دارای هفت هکتار محوطه واقع در محوطه 200 هکتاری بندر شهید رجایی جهت دپو کالا ها

انبار مسقف در بندر شهید با هنر و انبار مسقف در ابتدای جاده شهید رجایی

امکانات تخلیه و بارگیری با تناژ مختلف